contactagendalinks
actueelbanner

Overhangende takken op uw akker… een bekend probleem? (7 dec 2009)

Op 7 december 2009 organiseert ANV Land van Cranendonck een presentatie over akkerrandbeheer- bosrandbeheer. Om 20.15 u in het streekhuis (proefboerderij) op Cranendonck. Het doel van deze bijeenkomst is u te informeren over deze mogelijkheden en onmogelijkheden op de perceelsgrens.

openingsvergadering

Op 8 oktober jl. vond de openingsvergadering plaats van onze ANV Land van Cranendonck. Tijdens deze avond is door de aanwezigen gediscussieerd over zaken die in onze gemeente ten aanzien van landschapsontwikkeling de aandacht vragen.

Overhangende takken op de akkers werd als item door diverse aanwezigen gerapporteerd. “Ze doen daar niks aan..” een veel gehoorde uitspraak..!
Als werkgroep akkerrandbeheer- bosranden zijn we hiermee aan de slag gegaan. We hebben in de tussentijd enkele agrariërs bezocht en situaties geïnventariseerd. Daarnaast zijn er contacten gelegd met de gemeente Cranendonck en Staatsbosbeheer.

Bosjes, hakhoutwallen, bomen langs een weg zijn overwegend andermans eigendom, bijvoorbeeld de Gemeente Cranendonck, Staats bos beheer of een particulier grondbezitter. Zij zijn in het algemeen niet genegen zondermeer een bosrand te vellen zodat er meer zonlicht op uw akker valt. Toch zijn er win- win kansen voor zowel de grondeigenaren als de agrariërs.

Op 7 december 2009 organiseert ANV Land van Cranendonck een presentatie over akkerrandbeheer- bosrandbeheer.

Onderwerpen zijn:

  • De Bosrand kappen/ dunnen : plichten en rechten? Vergoedingen voor het kappen? Het Beheer.
  • Akkerranden natuurlijk inrichten en daarvoor compensatie ontvangen?  Hoe, wat kan, wat mag, hoe groot is een dergelijke compensatie en wat moet je dan doen of juist laten? Inrichtingskosten?
  • Hoe kan de bos-akkerrand het beste worden ingericht vanuit ecologisch oogpunt?
  • Ervaringen in dergelijke projecten in de buurt? 
  • Wat is mogelijk voor de agrariërs van Cranendonck
  • Hoe gaat de “papierwinkel”? Wordt subsidie ook toegekend of is dat maar de vraag?

Deze avond is bedoeld voor leden en (nog) niet leden van ANV Land van Cranendonck.

Sprekers van deze avond zijn o.a. dhr. P. van Rijsingen (veldcoördinator, dhr. P. kerkhofs ANV Hei Heg en Hoogeind Leenderstrijp, Jules Mol (opzichter SBB) en dhr Smits PR SBB. De Gemeente volgt in januari.

Bestuur ANV Cranendock (Anton Kerkhofs)